ტრეინინგები

დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა არის 12. ტრენერებთან კონსულტაციის შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩვენს ტრენინგებზე დამსწრეთა რაოდენობა მინიმუმამდე დაგვეყვანა. ამის შედეგად ინტერაქციის დონე მსმენელებს და ქოუჩს შორის არის გაცილებით მაღალი.

თანხის გადახდა შეიძლება მოხდეს 2 ნაწილად. პირველი ნაწილი ირიცხება სწავლის დაწყებამდე, ხოლო მეორე ნაწილი ტრენინგის მსვლელობისას.

დიახ, თითქმის ყველა ტრენინგის დაწყებამდე იმართება საინფორმაციო შეხვედრა ტრენერთან.

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობის ცენტრის ორენოვანი სერტიფიკატი

სტანდარტული ტრენინგების ჩამონათვალის გარდა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს ვთავაზობთ ნებისმიერი ტიპის ტრენინგს. კერძო დაკვეთის შემთხვევაში ტრენინგის ფასები ხანგრძლივობა და პირობები მორგებულია დამკვეთი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.

კურსები

ყველა ტრენინგის და კურსის დაწყების თარიღი ინდივიდუალურია. თუმცა ყოველთვის ვითვალისწინებთ მონაწილეთა სურვილს და ვითვალისწინებთ მათთვის სასურველ დროს

ნებისმიერ ენის კურსზე დამსწრეთა რაოდენობა არ აღემატება 5